Kids Code Center

Digital Playground for Kids

คิดส์ โค้ด เซ็นเตอร์ แหล่งให้ความรู้ทางด้านการเรียนเขียนโปรแกรม ฝึกโค้ดดิ้ง และคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากลอย่าง Microsoft และ MIT Media Lab ที่ช่วยเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ฝึกการวางแผนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถนำทักษะเหล่านี้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน​

เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ “Learning by Doing” จะช่วยให้เด็กได้ฝีก คิด ทดลอง และลงมือทำ จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง

พัฒนาหุ่นยนต์

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาเกมของตัวเอง